VBA: Hvordan lage en Fibonacci-sekvens

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:04

Fibonacci-sekvensen er en betegnelse på en matematisk sekvens hvor tallrekken øker gradvis. Du begynner med to tall, og 1. Du legger sammen de to forrige tallene i rekken for å skape det neste, og slik vil rekken bygge seg oppover, slik som dette: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ..........

Det er relativt enkelt å gjenskape denne sekvensen programmatisk, dette kan dere se et eksempel på i kodevinduet under.

 1. Function Fibonacci(number As Double) As String
 2. Dim first, second, sum, i As Double
 3. Fibonacci = "0, 1" 'setter dette til standardverdi i stringen, siden vi stort sett vil ha beregnet for flere ganger enn to.
 4.  
 5. first = 0
 6. second = 1
 7. sum = 0
 8.  
 9. Select Case number 'henter tallet fra det brukeren har gitt til funksjonen
 10. Case 0
 11. Fibonacci = "0"
 12. Case 1
 13. Fibonacci = "1"
 14. Case Else
 15. For i = 2 To number 'looper fra 2 og opp til nummeret brukeren har gitt
 16. sum = first + second 'summerer opp
 17. Fibonacci = Fibonacci + ", " + CStr(sum) 'legger dette i stringen
 18. first = second 'legger det største tallet over det minste
 19. second = sum 'legger summen over det største tallet
 20. Next i
 21. End Select
 22.  
 23. End Function
 24.  
 25. Private Sub btnRegnUt_Click()
 26. Dim number As Double
 27. Dim fibOutput As String
 28. number = CDbl(txtInput.Value) 'henter inn tallet fra en tekstboks
 29. fibOutput = Fibonacci(number) 'bruker funksjonen over til å kalkuere og sende tilbake resultatet som en string
 30. Me.lblFibonacci.Caption = fibOutput 'legger resultatet i en label
 31. End Sub