VBA: Hvordan kopiere data fra en celle til den neste

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:09

Flere av dere jobber nå på øvingsoppgaven om Havner Gods. Jeg har fått spørsmål på epost om hvordan dere kunne kopiere årstallene fra en celle til den neste, da annenhver kolonne ikke har årstall. Jeg har derfor skrevet en liten makro-kodesnutt som kan brukes til akkurat dette, som dere kan se under. Det første eksempelet er skrevet av meg, det andre av faglærer Anne Karin. Kom gjerne med innspill om det er andre ting dere trenger eksempler på.

 1. Sub SettInnÅr()
 2. Worksheets("Ark1").Range("C5").Activate 'Setter den første cellen med årstall som aktiv
 3. For i = 1 To 30 'Looper gjennom en rekke celler, kan med fordel settes lavere
 4. rad = ActiveCell.Row 'henter ut ID fra aktiv rad
 5. kolonne = ActiveCell.Column 'henter ut ID fra aktiv kolonne
 6. Cells(rad, kolonne + 1).Value = Cells(rad, kolonne).Value 'kopierer verdien fra den aktive cellen til cellen ved siden av den
 7. ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'flytter den aktive cellen to hakk bort (til neste celle med årstall fra før)
 8. Next i
 1. 'Skrevet av Anne Karin
 2. Dim sistekolonne As Integer
 3. Dim y As Integer
 4. sistekolonne = Cells(5, 50).End(xlToLeft).Column
 5. For y = 4 To sistekolonne
 6. If Cells(5, y).Value = "" Then
 7. Cells(5, y).Value = Cells(5, y - 1).Value
 8. End If
 9. Next y