IBE151: Løsningsforslag til eksamen, 2013

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:44

Legger ved mine løsningsforslag til noen av oppgavene fra eksamen i 2013. Dette kan kanskje være nyttig for dere som tar konte-eksamen?

Oppgave B1 finner dere her.

 1. 'Denne hører til A2, men egne typer skal ligge øverst i koden
 2. Private Type utgift
 3. utgiftspost As Long
 4. sum As Double
 5. End Type
 6.  
 7. 'En tekstfil med navn utgiftsposter.txt inneholder nummer for en utgiftspost (et positivt tall) og et sett av utgiftsverdier (negative tall) som hører til denne posten. En utgiftspost kan f.eks være bilutgifter, en annen vedlikehold av hus.
 8.  
 9. 'Oppgave A1)
 10. 'Lag et program som summerer opp alle utgiftsverdiene (alle de negative tallene i tekstfilen) og skriver summen ut i en meldingsboks.
 11. Private Sub btnsummer_Click()
 12. Dim fnr As Integer
 13. Dim fil, linje As String
 14. Dim tall, sum As Double
 15.  
 16. fil = "utgiftsposter.txt" 'navnet på filen, ligger i samme mappe som databasen
 17. fnr = FreeFile() 'Henter inn et ledig filnr
 18.  
 19. Open fil For Input As #fnr
 20. While Not EOF(fnr) 'looper så lenge filen ikke når slutten
 21. Line Input #fnr, linje 'sender nåværende linje som leses til variabelen "linje"
 22. tall = CDbl(linje) 'konverterer linje til et tall
 23.  
 24. If tall < 0 Then 'om tallet er lavere enn null, summeres det
 25. sum = sum + tall
 26. End If
 27. Wend
 28. '>>>>>
 29. Me.txtSum.Value = sum 'summen legges i en tekstboks.
 30. End Sub
 31.  
 32.  
 33. 'Oppgave A2)
 34. 'Lag et program som summerer opp utgiftsverdiene for hver utgiftspost og lagrer dette i en Access-tabell der første felt er nummer på utgiftspost (nr) og andre felt summen av utgiftsverdiene for posten (sum)
 35. 'Summeringen skal utføres under innlesing fra tekstfilen (en kan altså ikke flytte alt over til en Access-tabell og så summere)
 36.  
 37. Private Sub Command4_Click()
 38. Dim fnr, i As Integer
 39. Dim fil, linje As String
 40. Dim tall As Double
 41. Dim utgifter() As utgift
 42. Dim stdset As DAO.Recordset
 43.  
 44. Set stdset = CurrentDb.OpenRecordset("utgifter") 'opprettet en tabell kalt "utgifter"
 45. i = 0
 46.  
 47. fil = "utgiftsposter.txt" 'navnet på filen, ligger i samme mappe som databasen
 48. fnr = FreeFile() 'Henter inn et ledig filnr
 49.  
 50. Open fil For Input As #fnr
 51. While Not EOF(fnr) 'looper så lenge filen ikke når slutten
 52. Line Input #fnr, linje 'sender nåværende linje som leses til variabelen "linje"
 53. tall = CDbl(linje) 'konverterer linje til et tall
 54.  
 55. If tall > 0 Then 'om tallet er høyere enn null, er det en ny utgiftspost
 56. i = i + 1 'viktig å øke denne først
 57. ReDim Preserve utgifter(1 To i) 'ved å starte på 1 fremfor null, blir det ingen tom plass på slutten av arrayet
 58. utgifter(i).utgiftspost = tall 'legger utgiftspostkoden i arrayet
 59. ElseIf tall < 0 Then 'er det lavere enn null, er det en utgift
 60. utgifter(i).sum = utgifter(i).sum + tall 'summerer utgifter
 61. End If
 62. Wend
 63. '>>>>>
 64. For i = LBound(utgifter) To UBound(utgifter) 'lbound finner laveste plassering i arrayet, ubound finner den høyeste
 65. stdset.AddNew 'registrerer til tabellen
 66. stdset("utgiftspost").Value = utgifter(i).utgiftspost
 67. stdset("sum").Value = utgifter(i).sum
 68. stdset.Update
 69. Next i
 70.  
 71. End Sub
 72. 'Når "Vis Resultater" trykkes, skal en telle opp for det aktuelle laget (valgt ved cmbLag)
 73. 'Antall mål scoret, antall mål sluppet inn, antall seire, antall uavgjort, antall tap og antall samlede poeng
 74. 'Lag programmet som gjør dette. Du trenger ikke skrive ut verdiene, det er nok at du kan se variablene de er talt opp i.
 75.  
 76. 'OppgaveB2)
 77. Private Sub comVisResultater_Click()
 78. Dim valgtLag, resultat, strOutput As String
 79. Dim stdset As DAO.Recordset
 80. Dim antMål, antMålSluppetInn, antSeier, antUavgjort, antTap, antPoeng As Long
 81.  
 82. Set stdset = CurrentDb.OpenRecordset("resultater")
 83. valgtLag = Me.cmbLag.Value
 84.  
 85. stdset.MoveFirst
 86. Do Until stdset.EOF
 87. If valgtLag = stdset("Hjemmelag").Value Then
 88. antMål = antMål + stdset("Målhjemme").Value
 89. antMålSluppetInn = antMålSluppetInn + stdset("MålBorte").Value
 90.  
 91. resultat = HUB(antMål, antMålSluppetInn)
 92.  
 93. Select Case resultat
 94. Case "H"
 95. antSeier = antSeier + 1
 96. antPoeng = antPoeng + 3
 97. Case "B"
 98. antTap = antTap + 1
 99. Case "U"
 100. antUavgjort = antUavgjort + 1
 101. antPoeng = antPoeng + 1
 102. End Select
 103.  
 104. ElseIf valgtLag = stdset("Bortelag").Value Then
 105. antMål = antMål + stdset("Målborte").Value
 106. antMålSluppetInn = antMålSluppetInn + stdset("MålHjemme").Value
 107.  
 108. resultat = HUB(antMålSluppetInn, antMål)
 109.  
 110. Select Case resultat
 111. Case "B"
 112. antSeier = antSeier + 1
 113. antPoeng = antPoeng + 3
 114. Case "H"
 115. antTap = antTap + 1
 116. Case "U"
 117. antUavgjort = antUavgjort + 1
 118. antPoeng = antPoeng + 1
 119. End Select
 120. End If
 121. stdset.MoveNext
 122. Loop
 123.  
 124. strOutput = "Du valgte " & valgtLag & ". Denne sesongen scoret de " & antMål & " mål og de slapp inn " & _
 125. antMålSluppetInn & " mål. De fikk totalt " & antSeier & " seiere, " & antTap & " tap og " & antUavgjort & _
 126. " uavgjorte kamper. Den totale poengsummen deres ble " & antPoeng & " poeng."
 127. End Sub
 128. ''oppgave b3)
 129.  
 130. 'lag en funksjon HUB som tar inn et kampresultat i to parametre, mål til hjemmelaget og mål til bortelaget. Ut fra dette skal funksjonen retunere H for hjemmesier, U for uavgjort og B for borteseier
 131.  
 132. Function HUB(hjemmemal As Long, bortemal As Long) As String
 133. If hjemmemal > bortemal Then
 134. HUB = "H"
 135. ElseIf hjemmemal < bortemal Then
 136. HUB = "B"
 137. Else: HUB = "U"
 138. End If
 139. End Function
 140. 'Oppgave B4
 141. Type kamp
 142. dato As Date
 143. hjemmelag As String
 144. bortelag As String
 145. hjemmemal As Long
 146. bortemal As Long
 147. resultat As String
 148. End Type
 149.  
 150.  
 151. Sub lagrekamper()
 152. Dim kamper() As kamp
 153. Dim stdset As DAo.Recordset
 154. Set stdset = CurrentDb.OpenRecordset("resultater")
 155. i = 0
 156.  
 157. stdset.MoveFirst
 158. Do Until stdset.EOF
 159. i = i + 1
 160. ReDim Preserve kamper(1 To i)
 161. kamper(i).dato = stdset("dato").Value
 162. kamper(i).hjemmelag = stdset("hjemmelag").Value
 163. kamper(i).bortelag = stdset("bortelag").Value
 164. kamper(i).hjemmemal = stdset("MålHjemme").Value
 165. kamper(i).bortemal = stdset("MålBorte").Value
 166. kamper(i).resultat = HUB(stdset("MålHjemme").Value, stdset("MålBorte").Value)
 167. stdset.MoveNext
 168. Loop
 169. End sub
 170. 'Oppgave C1
 171. 'Gi en feilmelding (i en meldingsboks) om en D: eller R: mangler tilhørende semikolon. Det kan f.eks.
 172. 'skje ved at det kommer en ny kode (D:, R: før semikolonet, eller at det mangler et semikolon i tekstsen.
 173. 'Du kan sjekke for dette når brukeren trykker Enter i tekstboksen
 174. Private Sub Command9_Click()
 175. Dim i, j As Long
 176. Dim tekst As String
 177. Dim funnet As Boolean
 178. tekst = txtJournal.Value
 179.  
 180. For i = 1 To Len(tekst)
 181. funnet = False
 182. If Mid(tekst, i, 2) = "D:" Or Mid(tekst, i, 2) = "R:" Then
 183. For j = i + 1 To Len(tekst)
 184. If Mid(tekst, j, 1) = ";" Then
 185. i = j
 186. funnet = True
 187. Exit For
 188.  
 189. ElseIf Mid(tekst, j, 2) = "D:" Or Mid(tekst, j, 2) = "R:" Then
 190. MsgBox ("Du har glemt en semikolon (;)")
 191. Exit Sub
 192. End If
 193. Next j
 194. If funnet = False Then
 195. MsgBox ("Du har glemt en semikolon (;)")
 196. Exit Sub
 197. End If
 198. End If
 199. Next i
 200. End Sub