IBE101: Eksempelbesvarelse, øving sju

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:11

I forbindelse med oppgave sju har jeg bestemt meg for å sette opp en eksempelbesvarelse. I denne vil jeg ta utgangspunkt i mitt eget nettsted, og jeg forventer at dere greier å relatere dette til deres nettsted, og inkludere ytterligere lover som jeg ikke tar for meg. Denne besvarelsen vil likevel gi dere en pekepinn på den lengden vi forventer på besvarelsen – to avsnitt holder ikke. Det er forøvrig fint om dere prøver å inkludere (u)relevante lover fra lovene nevnt i forelesningen(e).

Relevante lover for mitt nettsted

  • Åndsverksloven

Åndsverksloven er relevant for mitt nettsted, da personen som har produsert innhold, og med dette har skapt et åndsverk, har opphavsrett på dette, jf. Åndsverksloven §1. Dette innebærer også at jeg ikke uten videre kan kopiere innhold publisert og produsert av andre. Ellers har jeg også enerett på innholdet lagret i databasen knyttet til nettstedet mitt, jf. Åndsverksloven §43.

Om vi ser til §43a, ser vi at den som lager et fotografisk bilde har enerett på å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. Med andre ord – jeg kan ikke uten videre benytte andre personers fotografiske verk på mitt nettsted. Jeg må innhente tillatelse, eller benytte bilder som er lisensiert slik at jeg kan benytte disse fritt.

  • Grunnloven

Grunnloven er, som man kan anta fra navnet, den grunnleggende loven i norsk lovverk. Grunnlovens §100 regulerer ytringsfriheten, og gir meg i utgangspunktet rett til å publisere det jeg ønsker – med visse begrensninger.

  • Straffeloven

Straffelovens §390 er ment å verne mot ytringer, derunder bilder, som krenker privatlivets fred. Denne paragrafen gjør det straffbart å offentliggjøre bilder som kan være avslørende eller på andre måter krenkende for de som avbildes. Jeg har integrert en strøm fra min Instagram-konto på mitt nettsted, og må derfor tenke over hvilke typer bilder jeg publiserer via denne kontoen for å ikke omfattes av denne loven.

Irrelevante lover for mitt nettsted

  • Ekomloven

Dersom jeg hadde benyttet meg av cookies for å lagre informasjon (trafikkdata, lokaliseringsdato og data for å identifisere brukeren) om mine besøkende, ville jeg vært pliktig til å informere samt innhente samtykke fra brukeren, jf. Ekomloven §2-7b. Jeg lagrer derimot ingen slike opplysninger, og denne loven er derfor ikke relevant for mitt angående.

  • Designloven

Temaet jeg benytter på siden min er publisert under lisensen GPL2. Dette gjør at jeg fritt kan modifisere dette som jeg vil, men om jeg ønsker å publisere dette for allmennheten må jeg legge ved kildekoden. Jeg kan derimot velge å modifisere dette som jeg ønsker, og ikke publisere dette. Det er dette jeg har gjort, da jeg har brukt temaet som en base og endret store deler av utseendet på dette. Etter §1 i Designloven, har den som har frembrakt et design enerett på å utnytte designet etter bestemmelsen i denne loven, om søknad sendes inn om dette. Dog kan det diskuteres om dette gjelder meg, da designrett kun kan oppnås om designet er nytt og har individuell karakter, jf. Designloven §3.

Jeg har riktig nok endret store deler av utseendet i temaet, men basen er likevel den samme. Et design ansees å ha individuell karakter dersom helhetsinntrykket dette gir brukeren, skiller seg fra helhetsinntrykket en bruker får av annet design allment tilgjengelig før eventuell søknadsdato. Jeg har for øvrig ikke søkt om dette per dags dato, så i mitt tilfelle er ikke denne loven relevant – enda.